Zonnepark Sliedrecht

In de gemeente Sliedrecht werken energiecoöperatie Drechtse Energie en ZonXP (gevestigd in Dordrecht), gezamenlijk met de diverse grondeigenaren aan de ontwikkeling van Zonnepark Sliedrecht. De locatie is gelegen in het zoekgebied van de Regionale Energie Strategie (RES) Drechtsteden, in de ‘Driehoek’ en ten noorden van de Betuwelijn. Het planvoornemen voor het zonnepark Sliedrecht bestaat uit een zonneveld van 5 hectare In de ‘Driehoek’ (ten zuiden van de Betuwelijn). Aan de noordzijde van de Betuwelijn is het planvoornemen om 4 losse percelen te ontwikkelen met in totaal een oppervlakte van ca. 16 hectare. Het beoogde zonnepark zal dan in totaal zo’n 19 MWp aan energie opleveren. Dit is genoeg om jaarlijks 5.500 huishoudens van duurzaam opgewekte stroom te voorzien. Samenwerking en financiële participatie.

ZonXP en Drechtse Energie geven in de ontwikkeltrajecten veel aandacht aan de projectparticipatie. Zij zullen de komende periode het project in meer detail afstemmen met de gemeente Sliedrecht en de Provincie Zuid-Holland. Indien het project verder uitgewerkt mag worden van deze instanties, wordt er nauwe afstemming gezocht met o.a. belangenverenigingen als de natuur- en vogelvereniging, Het Groene Hart, Zuid Hollands Landschap en het waterschap Rivierenland. Ook wordt er nauwe afstemming gezocht met de omwonenden van de zonnevelden, eigenaren van aanliggende agrarische percelen, en bewoners van de gemeente Sliedrecht en andere geïnteresseerden.

Het Klimaatakkoord bevat de doelstelling dat 50% van alle zon- en windparken op land in eigendom is van de directe omgeving. Doordat de energiecoöperatie Drechtse Energie vanaf de start evenredig mee ontwikkelt zullen de opbrengsten daadwerkelijk terugvloeien naar de leden van de coöperatie en de inwoners van de gemeente Sliedrecht. Vanuit de energiecoöperatie kan dan worden bijgedragen aan een omgevingsfonds of kan de mogelijkheid tot financiële deelneming worden aangeboden door middel van een achtergestelde obligatielening. Op deze manier kan iedereen meeprofiteren van het zonnepark.

De Driehoek

Het planvoornemen is om in de ‘Driehoek’ 5 hectare aan zonneveld te ontwikkelen voor het opwekken van elektriciteit. De gemeente Sliedrecht wil, naast de opwek van elektriciteit, ook een geothermie installatie , een stuw, een gronddepot en een middenstation ontwikkelen op deze locatie. Op dit perceel, dat al volledig uit het zicht ligt, is er ruimte voor wadi’s met natuurvriendelijke oevers. Deze functioneren niet alleen voor de wateropvang, maar bevorderen ook de biodiversiteit in het gebied.

Ten noorden van de Betuwelijn

De 4 zonnevelden ten noorden van de Betuwelijn worden maximaal 250 meter diep en worden dicht tegen de Parallelweg naast de Betuwelijn aangebouwd. Zie de bijgevoegde figuur. De openheid van de polder blijft in stand doordat tussen de zonnevelden ruime open ruimten worden vrijgehouden. Alle percelen worden landschappelijk ingepast door aan de noord- en zuidzijde van de percelen groene zones aan te leggen.

Langs de parallelweg en de brede sloten staan (knot)wilgen en platanen. Deze bomen zijn kenmerkend voor de omgeving. Om de openheid van het landschap en het weidse zicht van de polder zo min mogelijk aan te tasten is het idee om bij de vier noordelijke percelen de eerste 30 meter vanuit de perceelsgrens in te richten als groenzone. Deze groenzone bestaat uit knotwilgen en bloemrijkgrasland. Dit versterkt de biodiversiteit van de omgeving. Aan de noordzijde kunnen de percelen worden ingepast met een rij knotwilgen. Deze bomenrij is kenmerkend voor het gebied en ontneemt het zicht op de panelen vanaf de noordzijde.

Waarom hier?

De gemeente Sliedrecht helpt samen met omliggende gemeenten de energietransitie in de regio ruimtelijk in te richten. De gemeente doet dit in de Regionale Energiestrategie (RES) ‘De Drechtsteden’. In de vastgestelde RES 1.0 is het uitwerkingsgebied langs de Betuwelijn vormgegeven, zie ook de bijgevoegde figuur.

Waar staan we nu?

Afgelopen januari is het project aangemeld op het platform Denk Mee van de Drechtsteden. De komende periode zal het project in meer detail worden afgestemd met de gemeente Sliedrecht en de Provincie Zuid-Holland. Indien het project verder uitgewerkt mag worden van deze instanties, wordt er nauwe afstemming gezocht met omwonenden en andere stakeholders.