Zonneveld 't Groene Hartingshof

In gemeente Hardinxveld-Giessendam hebben inwoners de handschoen opgepakt voor een 100% lokaal zonneveld: Zonneveld 't Groene Hartingshof. Omdat zij daadwerkelijk willen bijdragen aan het behalen van de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs. Het Nederlandse beleid dat daarvan is afgeleid, is gericht op 55% CO2-reductie in 2030 t.o.v. 1990 en 70% van de totale elektriciteitsproductie uit wind- en zonne-energie in 2030. Daarvoor moeten we alle zeilen bij zetten, omdat Nederland momenteel niet op koers is. Ook de dichtbevolkte provincie Zuid-Holland moet daar uiteraard haar steentje aan bijdragen en vandaar dat er in 2021 maar liefst zeven Regionale Energie Strategieën (RES) zijn vastgesteld. Gemeente Hardinxveld-Giessendam ligt in de RES Drechtsteden, waarin door de provincie, de desbetreffende gemeenten, waterschappen en netbeheerder Stedin uitwerkingsgebieden voor zonne-energie en windenergie zijn geselecteerd. Waaronder het uitwerkingsgebied A15 voor zonne-energie. Dit uitwerkingsgebied valt voor een groot deel samen met de gronden van familie Den Hartog. Familie Den Hartog wil graag het dorpse en agrarische karakter van de besloten polder achter hun woning behouden en tegelijkertijd hun bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen. Zij hebben plannen voor het zonneveld waarin duurzame energie, natuur, water en een zorgboerderij hand in hand gaan. Het zonneveld zal zoveel duurzame elektriciteit opwekken als waarmee je duizenden huishoudens van duurzame stroom kan voorzien. Green Trust Consultancy uit Oosterbeek zorgt voor de ontwikkeling van dit betekenisvolle project.

Waarom Zonneveld 't Groene Hartingshof

De locatie is gelegen ten oosten van Neder-Hardinxveld en is vanwege de ligging een logische plek voor een zonneveld. In de besloten gelegen polder, die wordt begrensd door A15 in het zuiden, sportvelden van VV Hardinxveld en volkstuinen in het westen, Parallelweg en spoorlijn in het noorden en bosschages in het oosten en noorden, zijn weinig directe zichtlijnen vanaf woningen. Daarbij kan het zicht met een passende landschappelijke inpassing worden gemitigeerd. Vanwege de geïsoleerde ligging heeft het plan maar een beperkte invloed op het doorbreken van de landschapsstructuur. Het is de bedoeling om het zonneveld te combineren met een zorgboerderij. Kleinschalig zullen schapen grazen, kippen scharrelen, wijngaardslakken wandelen en varkens wroeten. Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan een educatieve functie over o.a. de energietransitie. Landschappelijke inpassing zal zicht op het zonneveld wegnemen en de lokale soortenrijkdom versterken door streekeigen soorten uit de Alblasserwaard in te zetten en aan te trekken: van rijen knotwilgen tot struwelen en bloemen- en kruidenrijke stroken, die verbonden worden met het zogenaamde "Prachtlint". Ook zullen allerlei ecologische voorzieningen worden getroffen, die bijdragen aan dat er zich nog meer diersoorten zullen vestigen. Daarbij kun je denken aan een ijsvogelwand, uilenkasten, insecten- en bijenhotels, een vleermuizenkast, oeverzwaluwwand of zwaluwnestkasten en een ecologische oever. De uiteindelijke invulling vindt plaats door zoveel mogelijk lokale kennis van landschap en ecologie te benutten. Daarvoor zijn we in gesprek met verschillende stakeholders. Ook zijn we sinds eind 2021 in gesprek met de directe buren. Tevens is er aandacht voor waterberging om zo bij te dragen aan buffering bij wateroverlast of juist droogte. De lokaal opgewekte duurzame elektriciteit in het bedrijvige Hardinxveld-Giessendam zal ingezet worden om zo echt lokale duurzame elektriciteit te benutten.

Waar staan we nu?

In samenspraak met gemeente, waterschap en provincie wordt gezocht naar een optimale invulling die recht doet aan natuur, water en duurzame energie. Het waterschap is bezig met een nieuwe indeling van de Alblasserwaard om zo te werken aan een toekomstbestendig watersysteem. Vanwege de uitwerking van het toekomstige boezemkanaal door het waterschap en nabijgelegen percelen Natuur Netwerk Nederland wordt gezamenlijk onderzocht hoe één en ander het beste in samenhang gerealiseerd kan worden. We zien dit als een kans om de kwaliteit van natuur te verbeteren en het ecologisch areaal en de verbondenheid te vergroten. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan het versterken van de ecologische verbinding tussen de Alblasserwaard en de Biesbosch. Naarmate er meer duidelijk wordt over het vervolgtraject zullen we de stakeholders verder informeren en betrekken in het proces. Meer daarover zul je op het Platform Drechtsteden Energie vinden.

Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u mailen naar: peter.schoch@greentrust.nl